Saskaņā ar MK 08.09.2008. noteikumiem Nr.723 „Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību” – 

Darba aizsardzības vecākais speciālists, kurš ieguvis šo noteikumu augstāko izglītību, ko apliecina attiecīgs dokuments, ir pielīdzināms kompetentam speciālistam un ir tiesīgs veikt darba vides iekšējo uzraudzību uzņēmumos piecus gadus no izglītību apliecinošā dokumenta izdošanas dienas.

Pēc 5 gadiem, darba aizsardzības vecākajam speciālistam ir jāiegūst sertifikāts, kas apliecina viņa kompetenci.

Kompetentajiem speciālistiem pārsertifikācija jāveic, ja no iepriekšējā sertifikāta iegūšanas brīža ir pagājuši 5 gadi.

Dokumentu iesniegšana (Pretendenta Līgums, Anketa)

Maksa par kompetentā darba aizsardzības speciālista sertificēšanu

250,00 EUR (ar PVN 21%).

Dokumentu pārbaude un lēmuma paziņošana

Prasības pretendentam:

 • ir iegūta profesionālā augstākā izglītība darba aizsardzībā;
 • ne mazāk kā 3 gadu praktiskā darba pieredze aizsardzības jomā pēdējo 5gadu laikā
 • ir apmeklēti semināri vai kursi par darba aizsardzības jautājumiem, ne mazāk kā 80 stundu apmērā, pēdējo piecu gadu laikā.

Ne vēlāk kā piecas dienas pirms eksāmena paziņots norises laiks un vieta

Lai iegūtu sertifikātu, pretendentam ir sekmīgi jānokārto eksāmens, kurš sastāv no divām daļām:

 • teorētiskais pārbaudes darbs – tests, kurā iekļauti 30 jautājumi;
 • praktiskās pārbaudes darbs – trīs situāciju uzdevumi.

Sertifikācijas eksāmena laiks ir 90 minūtes

Testa jautājumi pieejami Latvijas darba aizsardzības speciālistu asociācijas mājas lapā.

Centrs 5 darba dienu laikā paziņo lēmumu par sertifikācijas komisijas pieņemto lēmumu.

Veiksmīgi nokārtojot eksāmenu, 5 darba dienu laikā tiek izsniegts sertifikāts.

 Sertifikāts ir derīgs 5 gadus.

Pretendents sertifikācijas eksāmenu nevar kārtot ja :

 • kvalifikācija neatbilst noteiktajām prasībām;
 • nav iesniedzis anketā norādītos dokumentus;
 • Pretendents sniedzis nepatiesas ziņas;
 • pēdējo piecu gadu laikā pretendents ir vismaz trīs reizes administratīvi sodīts par nekvalitatīvu darba aizsardzības pakalpojumu

30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža Centrs nosūta pamatotu atteikumu

Sūdzību izskatīšanas kārtība.

 1. Sūdzība, šai Līguma izpratnē ir jebkuras organizācijas vai personas neapmierinātības izpausme sertifikācijas centram, attiecībā uz centra vai sertificētās personas darbībām, uz kuru tiek gaidīta atbilde.
 2. Sūdzības tiek pieņemtas rakstiski iesniedzot personīgi, nosūtot pa pastu vai e-pastā. Elektroniski nosūtīta sūdzību izskata, jā tā parakstīta ar
  e-parakstu. Centrs vienas darba dienas laikā informē iesniedzēju par tās saņemšanu.
 3. Sūdzībā jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds (juridiskai personai – nosaukums), dzimšanas dati (reģistrācijas Nr.) deklarētā dzīves vieta (juridiskā adrese), vieta, datums un tā jāparaksta ar iesniedzēja parakstu. Ja dati nav pilnīgi, tiek paziņots iesniedzējam un sūdzība tiek izskatīta, atbilstoši centra noteikumiem „Apelāciju un sūdzību izskatīšanas kārtība.”
 4. Nepilnīgi iesniegta sūdzība vai sūdzība, kas izteikta mutiski, tiek izskatīta atbilstoši Centra noteikumu prasībām, bet uz to netiek sniegta atbilde.
 5. Sūdzību reģistrē Centra „Klientu sūdzību un apelāciju reģistrs”.
 6. Sūdzības izskata un sniedz atbildi saprātīgā termiņā, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā no tās saņemšanas. Gadījumā, ja šo 30 dienu skaitā ir valsts svētku dienas, tad šis termiņš automātiski tiek pagarināts par valsts svētku dienu skaitu. Ja objektīvu iemeslu dēļ 30 dienu termiņu nav iespējams ievērot, par to e-pastā paziņo sūdzības iesniedzējam, norādot atbildes sniegšanas termiņu.
 7. Neatkarīgi no tā, kas ir pieņēmis sūdzību, to izskata un atbildi sniedz SIA “METRIO” valdes loceklis vai viņa nozīmēta pilnvarotā persona, kura nav personiski ieinteresēta izskatīšanas rezultātā.

Centra pieņemtos lēmumus vai rīcību var pārsūdzēt saskaņā ar sūdzību un apelāciju izskatīšanas noteikumiem.

Apelācijas izskatīšanas kārtība.

 1. Pretendents var iesniegt apelāciju par:
 • par atteikumu pieņemt kandidāta pieteikumu;
 • par atteikumu turpināt novērtēšanas procesu;
 • par sertifikācijas eksāmena rezultātiem;
 • par eksaminācijas komisijas pieņemto lēmumu.
 1. Apelācijā jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds – dzimšanas dati – deklarētā dzīves vieta, datums un tā jāparaksta ar iesniedzēja parakstu. Ja dati nav pilnīgi, tiek paziņots iesniedzējam un apelācija netiek izskatīta.
 2. Apelāciju par pieņemto lēmumu var iesniegt viena mēneša laikā no pārkāpuma konstatēšanas brīža.
 3. Ja apelācija saņemta elektroniski, Centrs vienas darba dienas laikā informē iesniedzēju par tās saņemšanu.
 4. Pieņemto apelāciju reģistrē Centra „Klientu sūdzību un apelāciju reģistrs.”
 5. Apelāciju izskata un atbildi sniedz Centra vadītājs un, ja nepieciešams pieaicina noteiktās jomas profesionālu pārstāvi, kas nav ieinteresēts izskatīšanas rezultātā, viedokļa sniegšanai.
 6. Apelācija tiek izskatīta 14 dienu laikā no tās saņemšanas, un par pārbaudes rezultātiem informē apelācijas iesniedzēju rakstiski. Gadījumā, ja šo 14 dienu skaitā ir valsts svētku dienas, tad šis termiņš automātiski tiek pagarināts par valsts svētku dienu skaitu.
 7. Centra vadītājs pieņem lēmumu bez ieinteresētās puses klātbūtnes.
 8. Ja apelācija ir pamatota, tad mutiski vienojas ar iesniedzēju par veicamajiem pasākumiem un termiņiem apelācijas tālākai izskatīšanai un sertifikāta piešķiršanai.
 9. Centra vadītājs sniedz paziņojumu apelācijas iesniedzējam par apelācijas izskatīšanas procesa pabeigšanu.
 10. Gadījumā, ja sertificētu personu neapmierina Centra veiktie apelācijas pārbaudes rezultāti, viņam ir tiesības vērsties pie Sabiedrības Valdes locekļa. Ja nepieciešams Valdes loceklis var pieaicināt noteiktās jomas pārstāvi, kas nav ieinteresēts izskatīšanas rezultātā.
 11. Apelācijas pieņemšana, izmeklēšana un lēmumu pieņemšana pret apelācijas iesniedzēju nedrīkst būt diskriminējoša.