Saskaņā ar MK 08.09.2008. noteikumiem Nr.723 „Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību.”

Darba aizsardzības vecākais speciālists, kurš ieguvis šo noteikumu augstāko izglītību, ko apliecina attiecīgs dokuments, ir pielīdzināms kompetentam speciālistam un ir tiesīgs veikt darba vides iekšējo uzraudzību uzņēmumos piecus gadus no izglītību apliecinošā dokumenta izdošanas dienas. Pēc 5 gadiem, darba aizsardzības vecākajam speciālistam ir jāiegūst sertifikāts, kas apliecina viņa kompetenci.

Dokumentu iesniegšana (Pretendenta Līgums, Anketa)

Maksa par kompetentā darba aizsardzības speciālista sertificēšanu

Pretendents sertifikācijas eksāmenu nevar kārtot ja:

 • kvalifikācija neatbilst noteiktajām prasībām;
 • nav iesniedzis anketā norādītos dokumentus;
 • Pretendents sniedzis nepatiesas ziņas;
 • pēdējo piecu gadu laikā pretendents ir vismaz trīs reizes administratīvi sodīts par nekvalitatīvu darba aizsardzības pakalpojumu

30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža Centrs nosūta pamatotu atteikumu par sertifikācijas eksāmena atlikšanu

Centrs var anulēt izsniegto kompetentā speciālista sertifikātu saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 723 “Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību”

1. Centrs piecu darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par eksaminācijas rezultātiem, to neieskaitīšanu krāpšanās dēļ vai sertifikāta anulēšanu – izsniedz vai nosūta attiecīgajai personai pamatotu rakstisku lēmumu par sertifikācijas atlikšanu vai sertifikāta anulēšanu.

2. Pretendents (ja, tas nav nokārtojis sertifikācijas eksāmenu) var atkārtoti pieteikties kārtot sertifikācijas eksāmenu ne agrāk kā 30 dienas pēc iepriekšējā sertifikācijas eksāmena kārtošanas.

3. Pretendents, kura sertifikācijas eksāmena rezultāti nav ieskaitīti krāpšanās dēļ, eksāmena atkārtotai kārtošanai var pieteikties ne agrāk kā pēc gada.

4. Kompetentais speciālists, kura kompetentā speciālista sertifikāts ir anulēts, sertifikācijas eksāmena atkārtotai kārtošanai var pieteikties ne agrāk kā pēc diviem gadiem no kompetenta speciālista sertifikāta anulēšanas dienas.

5. Visos gadījumos pretendents (sk. prasības pretendentam) atkārtoti iesniedz Sertifikācijas centrā iesniegumu un dokumentus, kas apliecina viņa kompetenci un kārto sertifikācijas eksāmenu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Prasības pretendentam:

 • ir iegūta profesionālā augstākā izglītība darba aizsardzībā vai kompetentā speciālista sertifikāts par iepriekšējo darbības periodu;
 • ne mazāk kā 3 gadu praktiskā darba pieredze aizsardzības jomā pēdējo 5gadu laikā
 • ir apmeklēti semināri vai kursi par darba aizsardzības jautājumiem, ne mazāk kā 80 stundu apmērā, pēdējo piecu gadu laikā.

Ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms sertifikācijas eksāmena, tiek paziņots eksāmena norises laiks un vieta

Lai iegūtu sertifikātu, pretendentam ir sekmīgi jānokārto eksāmens, kurš sastāv no divām daļām:

 • teorētiskais pārbaudes darbs – tests, kurā iekļauti 30 jautājumi;
 • praktiskās pārbaudes darbs – trīs situāciju uzdevumi.

Sertifikācijas eksāmena laiks ir 90 minūtes

Testa jautājumi pieejami Latvijas darba aizsardzības speciālistu asociācijas mājas lapā.

Centrs 5 darba dienu laikā paziņo lēmumu par sertifikācijas komisijas pieņemto lēmumu.

Veiksmīgi nokārtojot eksāmenu, 5 darba dienu laikā tiek izsniegts sertifikāts.

Sertifikāts ir derīgs 5 gadus.

Atkārtotais sertifikācijas eksāmens

 1. Kompetentajiem speciālistiem, ja no iepriekšējā sertifikāta iegūšanas brīža ir pagājuši 5 gadi un ir beidzies kompetentā speciālista sertifikāta derīguma termiņš, ir jāveic pārsertifikācija.
 2. Kompetentais speciālists (sk. prasības pretendentam) iesniedz Sertifikācijas centrā iesniegumu un dokumentus, kas apliecina viņa kompetenci un kārto sertifikācijas eksāmenu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Centra pieņemtos lēmumus vai rīcību var pārsūdzēt saskaņā ar Līguma noteikumiem par sūdzību un apelāciju izskatīšanas noteikumiem.